Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Důchodový nárok se uplatňuje jen pět let zpětně

5. 2. 2018

Paní pečuje o tatínka (98 let, má příspěvek 2. stupně, je pořád v mnohém soběstačný). Před mnoha lety pečovala o bratra svého tchána, který byl nevidomý a potřeboval pomoc v domácnosti, péče trvala cca 5 let, ale nemá o ní žádné potvrzení.

Paní samotné je 58 let, pobírá částečný důchod. V roce 1996 jí zemřel manžel (37 let) - chtěla si aktuálně vyřídit vdovský důchod, ale bylo jí řečeno, že na něj nemá nárok. Dá se takto říct, zda je pravděpodobné, že to tak, jak říkají úřady nebo zda by se s tím třeba něco dalo dělat? Může v tom nějak pomoc i dřívější péče o nevidomého pána?

 

ODPOVĚĎ

možná bych se ptala, proč si vdovský důchod paní nevyřizovala už v roce 1996[1], kdy jí manžel zemřel. Pravděpodobně by se mohlo zjistit, že v té době nastalo něco, co byl problém, nebo jí vdovský důchod přiznaný byl, ale byl vyplácený jen po určitou dobu (jak je zvykem). Znovuobnovení se pak může udát, ale opět jen za velmi specifických podmínek.

Bylo by tedy vhodné zjistit, jak vypadala její historie. Asi by teoreticky nárok na důchod vzniknout mohl, ale musel by jí býval původní vdovský zaniknout před necelými dvěma lety. A současně by její tatínek musel mít přiznaný alespoň II. stupeň příspěvku na péči[2], případně by ona sama musela mít blízko do důchodu. Pokud odhaduji správně, že je ročník 1959, pak jí to nevyjde. Muži jejího ročníku jdou do důchodu v 64 letech, a aby se obnovil nárok na důchod, muselo by jí být 60 let:

 

Péče o nevidomého pána jí pravděpodobně nepomůže v přiznání vdovského důchodu, ledaže by šlo o osobu blízkou[3], což bohužel nešlo. Péče by jinak zakládala možnost, aby po dobu péče náležel vdovský důchod, pokud se stále plnilo to, že po úmrtí buď pečovala o děti a pak o pána, nárok na vdovský mohl trvat, pak péče skončila třeba před půl rokem, zanikl vdovský důchod a nyní pečuje o tatínka a mohla by tedy chtít obnovení vdovského důchodu.

 

Osobně je mi zvláštní, že si na vdovský důchod vzpomněla tak pozdě. Myslím si, že jej spíše měla a pak o něj uplynutím času přišla a to, co by chtěla nyní je znovuobnovení výplaty. Což bohužel z informací nemohu potvrdit a ani vyvrátit. Chtělo by to více informací, vidět informativní list důchodového pojištění, vyptat se, co se dělo po smrti, jak má staré děti, z čeho žila dosud. Z toho, co by vykládala, bych asi rekonstruovala její dávkový život (dovozovala bych, co kdy a ve kterém období pobírala a tím bych dovozovala, zda a na co vzniká ještě nárok).

 

Je tedy dost možné, že pracovnice na ČSSZ viděla historii paní a má pravdu, že nárok není. Je ale také možné, že pracovnice nic nezkontrolovala a naznala, že od roku 1996 nic nebude řešit (protože důchodový nárok se vyplácí max. 5 let zpětně).

 

Stačí to takto? Vím, že nemám jednoznačné odpovědi, ale možná by nárok mohla mít, ale je k tomu nutné zrekonstruovat období od roku 1996 dosud.

 

Od roku 1996 se jeví, že nárok není, ale je mi opravdu divné, že se ptá teď – tím bych rozhodně přemýšlela, co se dělo a jestli tedy nejde nikoliv o přiznání, ale o znovuobnovení.

 

Mgr. Radka Pešlová

 

 

[1] Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod platné v roce 1996 (zák. č. 155/1995 Sb.)

 • 49

               (1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který

 1. a) byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo
 2. b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

               (2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v odstavci 1.

 • 50

               (1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

               (2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 1. a) pečuje o nezaopatřené dítě,
 2. b) pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné,
 3. c) pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let,
 4. d) je plně invalidní, nebo
 5. e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

               (3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

               (4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

               (5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li nárok na vdovský důchod podle předchozí věty, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod; tato částka se vyplatí nejpozději do tří měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod.

               (6) Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

               (7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod s tím, že věk podle odstavce 2 písm. e) činí 58 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk nižší.

[2] stav platný v roce 2017:

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 1. a) pečuje o nezaopatřené dítě,
 2. b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
 3. c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
 4. d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
 5. e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

[3] § 24 zák. č. 155/1995 Sb.

Osoby blízké a domácnost

               (1)Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha