Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Péče o dítě a důchodové

9. 2. 2018

Jsem osobou pečující o dítě v prvním stupni závislosti, čili tom nejlehčím, do deseti let věku. Počítá se tato doba péče jako náhradní doba pojištění, čili započítává se mi do nutných 35 let pro vznik nároku na důchod? Dle portálu MPSV jsem měla za to, že ano, ale nyní jsem narazila na informaci, že je nutné později dokládat, že jsem o toto dítě pečovala minimálně osm hodin denně osobně, aby to opravdu náhradní dobou bylo.

Dítě v 1. stupni závislosti do deseti let přeci chodí do školky, školy, a tato nová info, že musím dokládat minimálně osmihodinovou péči svojí osoby mi přijde zvláštní. Na práci mi zbývá jen tolik času, že mohu hledat jen částečný úvazek, tedy ani z práce bych neměla plných osm hodin...ale zde je hlavně problém v tom, že nemůžu nastoupit ani na směny, ani na plný úvazek, a částečné úvazky jsou vzácné.. V případě, že je opravdu nutné dokládat pro uznání doby péče jako doby náhradní osobní osmihodinovou denní péči, jak se toto dokládá? Odečítají se hodiny pobytu ve školce, škole? A druhý dotaz, je pravda že od nového roku už neplatí dvouletá lhůta na ohlášení doby péče po jejím ukončení? Jaká jsou nová pravidla?

 

ODPOVĚĎ:

Podle zákona č. 155/1995 Sb. § 5 odst. 2 písm. e[1] se považujete za pojištěnou osobu. Resp. doba péče bude náhradní dobou zaměstnání (pro počet odpracovaných let) a pokud k péči nebudete pracovat, pak se při výpočtu důchodu (částky) bude tato doba vylučovat, aby Vám nezhoršovala průměr.

Nicméně od 1.2.2018 se nebude doba započítávat celá, ale jen z 80 %. Tj. v případě, že budete od 1.2. pečovat 365 dnů, jako odpracovaná se započte pouze 292 dnů.

Stejně tak k 1.2.2018 již bude možné řešit uznání péče i po delší době, než do dvou let od skončení péče[2].  

Co se týče požadavku na 8 hodin péče, tak bych jen s dovolením připomněla, že den má 24 hodin a pokud je dítě nějakou dobu ve škole či školce, tak jistě asi nechodí do družiny, protože vyžaduje péči a pak tedy také někdy spí, ale jinak snad zbývá dost času mít i po školní docházce 8 hodin péče.

Pokud ale ani po návratu dítěte ze školy o něj nepečujete, nepřijde mi oprávněné požadovat započtení péče do důchodu.

Nicméně, zákon nevymezuje osmihodinovou nutnou péči.

O uznání péče se vede správní řízení, pro které musíte vyplnit tiskopis (dostupný zde https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pozo).

Obecně se jako celodenní péče neuznává, pokud rodič (pečující osoba) k péči zvládá pracovat na plný úvazek v zaměstnání (podnikání), které neumožňuje péči (např. pokud jste úřednice, tak si opečovávaného k sobě nevezmete, ale pokud jste účetní a pracujete z domu, tak k tomu pečovat můžete).

V žádosti tedy nakonec nedokládáte přímo 8 hodin péče, ale popisujete obvyklý časový rozsah a způsob poskytování. Nezapomínejte, že pečujete i o víkendech. A asi ráno vodíte dítě do školy nebo ho alespoň nějakou dobu vypravujete (je-li závislé na Vaší péči). Po návratu se o něj také staráte, než půjde spát. Opravdu by to nedalo i jakousi domněnku srovnatelnosti s pracovní dobou?

Mimochodem, péči bohužel s pracovní dobou srovnávat nelze. Práce je od-do, ale péče v rodině není jen od-do. Naopak opečovávaný vyžaduje péči často velmi náročnou i třeba v noci.

Pokud ale opravdu pečujete málo, pak není důvodem tuto dobu započítávat jako srovnatelně odpracovanou do důchodu. Logika zápočtu do důchodu je, že buď pracujete nebo děláte jinou záslužnou činnost v obdobném rozsahu. Pokud nepracujete a ani zásadně nepečujete, pak není důvod, aby byla doba do důchodu započtena.

Pokud tedy nepracujete a jen dítě chodí do školy, kde musí plnit povinnou školní docházku, tak bych řekla, že Vám péče uznaná bude.

To ale nemění nic na tom, že v době převisu poptávky po pracovnících, byste nemohla najít práci i na zkrácený úvazek. Např. společnosti, kde jde o regionální řízení autobusu, nabízí uhrazení řidičského průkazu a zkrácené úvazky, příp. úpravu pracovní doby. Obdobně postupuje i společnost Ahold (prodejny Albert). Příkladů by se jistě dalo najít více, ale nepsala jste o radu, kde hledat, tak Vás tím nebudu zatěžovat.

Mgr. Radka Pešlová

 

[1] OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB - § 5

                    (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

  1. a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
  2. b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
  3. c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby46),
  4. d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
  5. e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
  6. f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,
  7. g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
  8. h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.

[2] § 85 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb. do 31.12.2018

(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

po 1.2.2018

(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha